به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" مفهوم زنانگي براي كودكان 3تا6 ساله"

 

ارائه دهنده :

خانم عقيله سادات موسوي جهان آبادي

رشته تحصيلي : روان شناسی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/11/16    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكترزهراطبيبي

روان شناسی

استاد مشاور

دكتربهروزمهرام 

مطالعات برنامه ریزی درسی

 

دكتر مرتضي مدرس غروي  

روان شناسی

استاد داور

دكترزهره سپهري شاملو   

روان شناسی

دكتر محمد علي مظاهري  

روان شناسی

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترجوادصالحي  

روان شناسی