به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" امكان سنجي برون سپاري ايجاد، گسترش و ارائه خدمات كتابخانه هاي آموزشگاهي در شهر مشهد"

 

ارائه دهنده :

خانم ليلاخردبيشه

رشته تحصيلي : علم اطلاعات و دانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/11/30    ساعت – 8.00

 

استاد راهنما

دكتراعظم صنعت جو

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسن بهزادي

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

 

استاد داور

دكترمعصومه تجعفري  

علم اطلاعات و دانش شناسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترمحسن نوكاريزي  

علم اطلاعات و دانش شناسي