به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" بررسي تجربه زيسته يمدرسان و كارشناسان آموزش سازماني در خصوص طراحي تكاليف يادگيري"

 

ارائه دهنده :

حديث كرمي قلعه جوق

رشته تحصيلي : مطالعات برنامه درسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/11/30    ساعت – 7.00

 

استاد راهنما

دكترمرتضي كرمي 

برنامه ریزی درسی

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسن بهزادي

برنامه ریزی درسی

 

 

 

استاد داور

دكتر بهروز مهرام

برنامه ریزی درسی

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر حسين جعفري ثاني  

برنامه ریزی درسی