احتراماً بدينوسيله به استحضار مي رساند دانشگاه فردوسي مشهد ميزبان مسابقات قهرماني آمادگي جسماني بانوان و فوتسال آقايان (كاركنان و اعضاء هيأت علمي) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي منطقه 9 كشور مي باشد.

زمان ششم لغايت يازدهم اسفند ماه 1397

مكان برگزاري مسابقات فوتسال: سالن ورزشي امام رضا(ع)

مكان برگزاري مسابقات آمادگي جسماني: سالن ورزشي كوثر

footbal