به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" بررسي توانمندي متون كهن فارسي در پرورش تفكر فلسفي كودكان (مطالعه موردي داستان‌هاي مرزبان‌نامه)"

 

ارائه دهنده :

خانم زينب رفاهي كُمساري

رشته تحصيلي : علم اطلاعات ودانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/12/20    ساعت – 9.00

 

استاد راهنما

دكتر مهري پريرخ

علم اطلاعات ودانش شناسي

 

دكتر مجتبي كفاشان كاخكي

علم اطلاعات ودانش شناسي

استاد مشاور

دكتر شعله ارسطوپور

علم اطلاعات ودانش شناسي

 

 

 

استاد داور

دكتر محسن نوكاريزي 

علم اطلاعات ودانش شناسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر اعظم صنعت جو

علم اطلاعات ودانش شناسي