به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" تدابيرغالب وغايب انگيزشي تدريس مبتني برمدل ARCSدركلاس هاي دانشجويان خارجي "

 

ارائه دهنده :

خانم عفراءعارفي

رشته تحصيلي : مطالعات برنامه درسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/12/20    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكترمرتضي كرمي 

مطالعات برنامه درسي

 

 

 

استاد مشاور

دكتربهروز مهرام 

مطالعات برنامه درسي

 

 

 

استاد داور

دكتر مقصودامين خندقي

مطالعات برنامه درسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر حسين جعفري ثاني  

مطالعات برنامه درسي