به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" واكاوي نشانگان حكومت مندي درمدارس ايران"

 

ارائه دهنده :

خانم مهديه دژبرد

رشته تحصيلي : مديريت آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 97/12/23    ساعت – 17.00

 

استاد راهنما

دكتررضوان حسين قلي زاده

مديريت آموزشي  

 

 

 

استاد مشاور

دكترمحمدرضا آهنچيان

مديريت آموزشي  

 

 

 

استاد داور

دكترمرتضي كرمي        

مطالعات برنامه درسي

 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترداودقرونه           

مديريت آموزشي