به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" آسيب شناسي اجراي مدل تعالي منابع انساني درشركت ملي گاز ايران "

 

ارائه دهنده :

خانم مريم شوقي سيني

رشته تحصيلي : مدیریت آموزشی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 98/1/24    ساعت – 9.30

 

استاد راهنما

دكتر مرتضی کرمی

مطالعات  برنامه درسي

 

 

 

استاد مشاور

دکتر محمدرضا آهنچیان 

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

 

استاد داور

دكتر رضوان حسينقلي زاده 

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر داود قرونه

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني