به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" تجزيه و تحليل علل شكاف عملكرد كاركنان دانشگاه فردوسي مشهد و طرح مداخلات مناسب جهت بهبود عملكرد"

 

ارائه دهنده :

خانم حميده زارع كاريزك

رشته تحصيلي : مديريت آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 98/1/24    ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكتر مرتضی کرمی

مطالعات  برنامه درسي

 

 

 

استاد مشاور

دکتر محمدرضا آهنچیان 

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

 

استاد داور

دكتر رضوان حسينقلي زاده 

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر داود قرونه

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني