مقاله آقای دکتر مشهدی در مجله  Perceptual and Motor Skills که در سال 2019 به چاپ رسیده است.

Effects of a Motor Intervention Program on Motor Skills and Executive Functions in Children With Learning Disabilities

https://doi.org/10.1177/0031512519836811