مقاله خانم دکتر شعله ارسطوپور در مجله  EmeralInsight که در سال 2018 چاپ شده است.

Domain-specific readability measures to improve information retrieval in the Persian language

http://dx.doi.org/10.1108/EL-01-2017-0007