به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي آموزش نظريه ذهن برمهارتهاي اجتماعي وكاركردهاي اجرايي كودكان داراي مشكل خواندن "

 

ارائه دهنده :

خانم شقايق علي نژاد

رشته تحصيلي : روان شناسي عمومي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 98/2/17    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكترسيداميرامين يزدي

روان شناسی

 

 

 

استاد مشاور

دکتر حسین کارشکی 

روان شناسی تربیتی

 

 

 

استاد داور

دكتر زهرا طبيبي

روان شناسی

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترعلي غنائي

علوم شناختی