نظر به لزوم استفاده از ظرفيت هاي دانشگاه در راستاي حمايت و توانمند سازي آموزشي دانشجويان و در چارچوب اهداف مركز آموزش، يادگيري و سنجش (آيس)، به موجب اين ابلاغ به مدت دو سال به عنوان عضو “ كارگروه مشاوره و توانمند سازي آموزشي دانشجويان ”  منصوب مي شويد. از خداوند متعال موفقيت و توفيق روز افزون سركار عالي را درانجام وظايف محوله خواستارم.

دکتر رضا پیشقدم

معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد