به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" واكاوي وضعيت كتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهدازديدگاه دانشجويان وكتابداران درارائه خدمت به دانشجويان بين الملل "

 

ارائه دهنده :

خانم خديجه برقي طرقبه

رشته تحصيلي : علم اطلاعات ودانش شناسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 98/2/23    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكتر حسن بهزادي  

علم اطلاعات ودانش شناسي

 

 

علم اطلاعات ودانش شناسي

استاد مشاور

دکتر اعظم صنعت جو 

علم اطلاعات ودانش شناسي

 

 

علم اطلاعات ودانش شناسي

استاد داور

دكترشعله ارسطوپور

علم اطلاعات ودانش شناسي

 

علم اطلاعات ودانش شناسي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر مجتبی کفاشان

علم اطلاعات ودانش شناسي