برگزاری سومین جلسه بحث آزاد انگلیسی در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ ساعت  ۱۲ سالن شورای شماره سه دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی به مناسبت جشنواره سرآمد آموزش دانشگاه.

ارایه دهنده جناب اقای اشکان عنبرزاده دانشجوی رشته روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

image 2019