به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" نقش رهبري مديران  دريادگيري حرفه اي معلمان باميانجي گري اعتمادواشتراك دانش... "

 

ارائه دهنده :

سيده مهساطالبي زاده

رشته تحصيلي : مدیریت آموزشی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 98/3/2    ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكتررضوان حسينقلي زاده 

مديريت آموزشي 

 

 

 

استاد مشاور

دكتر فیلیپ هالینگر


 

 

 

استاد داور

دكتر محمدرضاآهنچيان 

مطالعات برنامه درسي

 دكتر بهروز مهرام

مطالعات برنامه درسي 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر بهروز مهرام      

مطالعات برنامه درسي