برگزاری جلسه انتخاب دبیر شورای صنفی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در روز ۳ شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۱۲ سالن شورای شماره ۲ دانشکده

شایان ذکر است جناب آقای امیر رضا بخشنده به عنوان دبیر شورای صنفی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهدانتخاب شد.

image 2019 5 14-13 21 53 798 Rn3