برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان پارادایم های تضمین کیفیت آموزش در روز یک شنبه مورخه 29 اردیبهشت ماه 98 ساعت 9ونیم صبح در محل سالن شورای شماره یک دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 

مدرس جناب آقای دکتر مهدی نامداری 

شایان ذکر است این کارگاه آموزشی با همکاری گروه آموزشی مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی و انجمن علمی علوم تربیتی برپا شد

image 2019 5 21-10 20 41 678 ZkX