جناب آقای دکتر بهزادی به عنوان معاون آموزشی برگزیده دانشگاه از طرف معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب و تقدیر شدند