به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي آموزش مهارتهاي اد راكي حركتي دركاركردهاي اجرايي دانش آموزان بااختلال رياضي "

 

ارائه دهنده :

خانم مليحه قاسمي طوس

رشته تحصيلي : روان شناسي تربيتي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 98/3/20    ساعت – 13.00

 

استاد راهنما

دكتر سكينه سلطاني كوهبناني

روان شناسی كودكان استثنائي 

 

 

 

استاد مشاور

دكتر حسین کارشکی 

روان شناسی تربیتی

 

 

 

استاد داور

دكترسيدمحسن اصغري نكاح

روان شناسي وآموزش كودكان استثنائي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترمريم بردبار

روان شناسی تربیتی