به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي درمان مبتني برذهن آگاهي بربهبودعلائم سندرم ضربه عشق واحساس گناه دردانشجويان دخترباويژگي روان رنجورخويي"

 

ارائه دهنده :

خانم فرحنازاصغري كاكلر

رشته تحصيلي : روان شناسي بالینی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 98/3/18    ساعت – 10.00

 

استاد راهنما

دكترايمان الله بيگدلي

روان شناسی

 

 

 

استاد مشاور

دکتر سیدعلی کیمیایی 

مشاوره

 

 

 

استاد داور

دكترسيداميرامين يزدي

روان شناسي تربیتی

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دکتر سعید عبدخدایی

روان شناسی تربیتی