مقاله آقای دکتر مشهدی، دکتر بیگدلی و دکتر غنایی در مجله Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 2019(Q4)  که در سال 2019 به چاپ رسیده است.

How to Differentiate Generalized Anxiety Disorder from Worry: The Role of Cognitive Strategies

https://doi.org/10.1007/s10942-019-00323-5