برنامه امتحاني نيمسال دوم 98-97 دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

روز اول امتحانات دوشنبه 20/3/1398

مقطع کارشناسی

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

روانشناسی شخصیت

89

خانم دکتر عالی

8 صبح

آمفی تئاتر

مباحث اساسی در روانشناسی 2

79

آقای دکتر اصغری ابراهیم آباد

10 صبح

آمفی تئاتر

مبانی ارتباط شناسی

31

آقای دکتر نوکاریزی

10 صبح

133

روانشناسی افراد با نیاز های ویژه2

131

خانم دکتر سلطانی کوهبنانی

12

آمفی تئاتر-133

اختلال های رفتاری و هیجانی

64

آقای دکتر ثمری

12

136-137

زبان برنامه نویسی 1         گروه 2

27

آقای دکتر چم پور

12

219

زبان برنامه نویسی 1         گروه 1

27

آقای دکتر چم پور

14

134

روانشناسی رشد

70

آقای دکتر آقامحمدیان

14

136-137

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

147

خانم دکتر فرخنده زاده

14

آمفی تئاتر-133

تفسیر موضوعی قرآن

100

خانم دکتر شریعتی

14

219-236-238

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

50

خانم دکتر شریعتی

16

آمفی تئاتر

مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

متون زبان تخصصی 1

18

آقای دکتر پیشقدم

8 صبح

244

آمار استنباطی پیشرفته

20

آقای دکتر کارشکی

8 صبح

243

مدیریت بهبود عملکرد

6

آقای دکتر آهنچیان

8 صبح

242

نظریه های شخصیت

15

خانم دکتر عالی

10 صبح

244

آزمونهای شناختی در روانشناسی بالینی

19

آقای دکتر صالحی

10 صبح

243

روانشناسی رشد شناختی

10

خانم   دکتر طبیبی

10 صبح

242

سیاست گذاری آموزشی

14

آقای دکتر بذر افشان

10 صبح

241

مدیریت منابع اطلاعاتی

12

خانم دکتر تجعفری

10 صبح

240

پژوهشهای کمی

8

آقای دکتر مهرام

12

244

متون زبان انگلیسی

11

آقای دکتر شعبانی

14

244

مقطع دکتری

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز دوم امتحانات سه شنبه 21/3/1398

مقطع کارشناسی

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

روان سنجی

74

خانم دکتر خوشنویسان

8 صبح

آمفی تئاتر

تربیت اخلاقی

73

آقای دکتر غفاری

8 صبح

133-134

متون اختصاصی انگلیسی 2

20

خانم دکتر تجعفری

8 صبح

137

آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی2

37

خانم دکتر سلطانی کوهبنانی

10 صبح

219

آزمونهای روان شناختی 2

130

خانم دکتر ضیایی

12

آمفی تئاتر-133

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

83

آقای دکتر اصغری نکاح

14

آمفی تئاتر

شیوه های اصلاح و تغییر رفتار

53

خانم دکترحسین زاده ملکی

14

133-134

سیستم های چند رسانه ای

36

خانم دکتر ارسطوپور

14

136

مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

رهبری یادگیری

14

خانم دکتر حسینقلی زاده

8 صبح

244

پژو هش کیفی در مطالعات برنامه درسی

13

آقای دکتر مهرام

8 صبح

243

مبانی علوم اعصاب شناختی

15

آقای دکتر غنایی

10 صبح

244

مقطع دکتری

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز سوم امتحانات یکشنبه 26/3/1398

مقطع کارشناسی

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

روان شناسی شناختی

76

آقای دکتر غنایی

8 صبح

آمفی تئاتر

ارتباط انسانی

45

خانم دکتر خلیجیان

8 صبح

219

ارتباط انسانی

43

آقای دکتر امیری

8صبح

236

آمار استنباطی

86

آقای دکتر رسول زاده

10 صبح

آمفی تئاتر

نظریه های مشاوره و روان درمانی

138

آقای تقوی

12

آمفی تئاتر-133

انقلاب اسلامی

100

آقای دکتر نوعی باغبان

14

آمفی تئاتر

انقلاب اسلامی

97

آقای دکتر محمدی

14

133-134

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

47

خانم دکتر جاویدی

14

137-135

مبانی و اصول تعلیم و تربیت

51

آقای دکتر باغگلی

14

240-241

اصول بهداشت و کمک های اولیه

39

خانم دکتر برازنده

15

219

مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی

12

آقای دکتر نوکاریزی

8 صبح

244

 

 

 

 

 

مقطع دکتری

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز چهارم امتحانات دوشنبه 27/3/1398

مقطع کارشناسی

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

روان شناسی یادگیری

79

خانم سمیعی فرد

8 صبح

آمفی تئاتر

مدیریت عمومی

45

خانم دکتر خلیجیان

8 صبح

219

مدیریت عمومی

44

خانم فاضل

8 صبح

133

معرفت شناسی

74

آقای دکتر درایتی

10 صبح

آمفی تئاتر

روشهای باز پروری حرفه ای

38

آقای دکتر تفضلی

10 صبح

219

کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی

56

آقای دکتر نوکاریزی

10 صبح

133-134

آسیب شناسی روانی 2

139

آقای دکتر صالح پور

12

آمفی تئاتر-133

الگوها و روش های تدریس

38

آقای دکتر کرمی

12

134

الگو ها و روش های تدریس

33

آقای دکتر جعفری ثانی

12

136

آیین نگارش و ویراستاری علمی

30

خانم دکتر صنعت جو

12

137

بهداشت روانی

114

آقای بهادر خان

14

آمفی تئاتر

ارزشیابی آموزشی

32

آقای دکتر برزگر

14

136

ارزشیابی آموزشی

34

آقای دکتر کرمی

14

219

اصول طراحی نرم افزار های کتابخانه ای

34

خانم دکتر صنعت جو

14

236

مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

برنامه درسی اسلامی

10

آقای دکتر امین خندقی

8 صبح

244

راهبرد های توسعه منابع انسانی

7

آقای دکتر قرونه

8 صبح

243

فلسفه رهبری آموزشی

14

آقای دکتر آهنچیان

8 صبح

242

روانشناسی یادگیری و تفکر

14

آقای دکتر امین یزدی

10 صبح

243

آزمونهای عینی و فرافکن در ...

16

آقای دکتر فاطمی

10 صبح

242

نظریه های یادگیری در آموزش

19

آقای دکتر امین یزدی

10 صبح

241

روانشناسی شناختی 2

15

آقای دکتر بیگدلی

10 صبح

244

پژوهش های کیفی

8

خانم دکتر جاویدی

12

244

مقطع دکتری

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

مبانی دینی برنامه درسی

4

آقای دکتر امین خندقی

14

244

 

 

 

 

 

 

 

روز پنجم امتحانات سه شنبه 28/3/1398

مقطع کارشناسی

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

جریان اطلاعات در سازمان ها

36

آقای دکتر کفاشان

8 صبح

133

متون تخصصی انگلیسی 3

24

آقای دکتر نوکاریزی

8 صبح

134

احساس و ادراک

81

آقای دکتر غیور

10 صبح

آمفی تئاتر

کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت

66

آقای دکتر معینی زاده

10 صبح

133-134

سنجش و اندازه گیری

50

؟

14

آمفی تئاتر

مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

تحول سازمانی

6

آقای دکتر ملک زاده

10 صبح

244

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقطع دکتری

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز ششم امتحانات چهارشنبه 29/3/1398

مقطع کارشناسی

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

انگیزش و هیجان

87

خانم حافظ

8 صبح

آمفی تئاتر

اصول و مبانی آموزش و پرورش

33

خانم دکتر جاویدی

8 صبح

133

فنا وری های وب

32

خانم دکتر صنعت جو

8 صبح

134

روش های اصلاح رفتار

41

خانم دکتر بردبار

10 صبح

219

روش های اصلاح رفتار

48

آقای باقری

10 صبح

آمفی تئاتر

مبانی نرم افزار و سیستم عامل

52

خانم دکتر ارسطو پور

10 صبح

133-134

سیستم های اطلاعات مدیریت

35

آقای دکتر کفاشان

10 صبح

136

روانشناسی صنعتی و سازمانی

124

خانم رفائی سعیدی

12

آمفی تئاتر-133

سنجش و اندازه گیری

51

؟

14

آمفی تئاتر

مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

زبان تخصصی در روان شناسی

7

آقای دکتر معینی زاده

8 صبح

244

روش های آماری در علوم شناختی

16

آقای دکتر رسول زاده

10 صبح

244

نظریه برنامه درسی

4

آقای دکتر امین خندقی

12

244

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

21

آقای دکتر کیمیایی

14

244

 

 

 

 

 

مقطع دکتری

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز هفتم امتحانات پنجشنبه 30/3/1398

مقطع کارشناسی

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

مسائل آموزش و پرورش ایران

22

آقای دکتر مهرام

8 صبح

135

مسائل آموزش و پرورش ایران

33

آقای امراهی

8 صبح

133

مسائل آموزش و پرورش ایران

28

آقای دکتر امیری

8 صبح

134

آشنایی با مطبوعات و رسانه ها

28

خانم دکتر ارسطو پور

8 صبح

136

اصول خدمات مرجع

26

آقای دکتر دیانی

8 صبح

137

آئین زندگی

99

خانم رحیم پور

10 صبح

آمفی تئاتر

آئین زندگی

49

خانم نیکی

10 صبح

137-135

روانشناسی اجتماعی

25

خانم کاظمی

10 صبح

136

روانشناسی اجتماعی

53

آقای دکتر فاطمی

10 صبح

219-236

آمار توصیفی

71

؟

10 صبح

133-134

ناتوانایی های یادگیری

101

خانم دکتر حسین زاده ملکی

14

آمفی تئاتر

دانش خانواده

99

خانم ترابی

14

133-134-137

مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

انگیزه و هیجان

15

آقای دکتر غنایی

10 صبح

244

گروه درمانی

17

آقای دکتر قنبری

10 صبح

243

روش تدریس نوین

9

آقای دکتر جعفری ثانی

10 صبح

242

ذخیره و بازیابی اطلاعات

12

خانم دکتر صنعت جو

10 صبح

241

ارزشیابی اثربخشی آموزش

7

آقای دکتر کرمی

10 صبح

240

روش های آماری در طرح های آزمایشی

8

آقای دکتر رسول زاده

12

244

انگیزش در آموزش

19

آقای دکتر کارشکی

14

243

مقطع دکتری

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز هشتم امتحانات شنبه 1/4/1398

مقطع کارشناسی

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

آسیب شناسی اجتماعی

76

آقای دکتر فولادیان

8 صبح

آمفی تئاتر

روان شناسی اجتماعی

59

آقای دکتر اصغری

8 صبح

133-134

مرجع شناسی عمومی         ؟

24

آقای دکتر قائمی طلب

8 صبح

137

آموزش سواد اطلاعاتی

30

آقای دکتر نوکاریزی

8 صبح

136

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

84

آقای دکتر اسلامیان

10 صبح

آمفی تئاتر

مرجع شناسی تخصصی

26

خانم دکتر تجعفری

10 صبح

133

مرجع شناسی عمومی     ؟

23

آقای دکتر قائمی طلب

10 صبح

134

روان شناسی و مشاوره خانواده

124

آقای دکتر فاطمی

12

آمفی تئاتر -133

فلسفه آموزش و پرورش

18

آقای حسین پورصباغ

12

135

مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

مدل سازی شناختی

16

آقای دکتر نقیبی

10 صبح

244

 

 

 

 

 

مقطع دکتری

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز نهم امتحانات یکشنبه 2/4/1398

مقطع کارشناسی

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

آشنایی با مدیریت دانش

37

آقای دکتر کفاشان

8 صبح

136

اندیشه اسلامی 1

48

خانم دکتر نیکی

8 صبح

137-135

اندیشه اسلامی 1

49

خانم دکتر شریعتی

8 صبح

آمفی تئاتر

اندیشه اسلامی 1

48

خانم دکتر محزون

8 صبح

133-134

تاریخ و مکاتب روان شناسی

80

خانم دکتر عالی

10 صبح

133-134

روان شناسی عمومی

7

خانم دکتر بردبار

10 صبح

136

اندیشه اسلامی 2

95

خانم دکتر فخار

10 صبح

آمفی تئاتر

اندیشه اسلامی 2

48

خانم دکتر محزون

10 صبح

137-135

تعلیم و تربیت اسلامی

38

خانم دکتر امینی مشهدی

12

236

تعلیم و تربیت اسلامی

39

خانم شیخ علی شاهی

12

219

مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی

45

آقای دکتر اسلامیان

14

137-135

مبانی و اصول برنامه ریزی آموزشی

47

آقای دکتر برزگر

14

آمفی تئاتر

متون تخصصی به زبانهای خارجی

14

خانم دکتر کوهستانی

14

134

مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

نظامهای اطلاعات مدیریت

12

آقای دکتر بهزادی

8 صبح

244

سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده

20

آقای دکتر کیمیایی

10 صبح

243

نمونه گیری در پژوهش های تربیتی

8

آقای دکتر کارشکی

12

244

آمار استنباطی پیشرفته

4

آقای دکتر مهرام

14

243

مقطع دکتری

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز دهم امتحانات دوشنبه 3/4/1398

مقطع کارشناسی

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

روان شناسی سالمندی

88

آقای دکتر حقدادی

8 صبح

آمفی تئاتر

روش ها و فنون نمایه سازی وچکیده نویسی

33

خانم دکتر صنعت جو

8 صبح

133

متون روان شناسی به انگلیسی 1

95

آقای دکتر معینی زاده

10 صبح

آمفی تئاتر

مبانی راهنمایی و مشاوره

49

آقای دکتر کیمیایی

10 صبح

133-134

مبانی راهنمایی و مشاوره

49

آقای باقری

10 صبح

137-135

آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث

124

آقای آزادی

12

آمفی تئاتر -133

اصول مددکاری اجتماعی

39

آقای قادری

12

134

سازماندهی مواد 1   گروه 2

27

آقای دکتر بهزادی

12

137

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

133

؟

14

آمفی تئاتر-133

سازماندهی مواد 1   گروه 1

30

آقای دکتر بهزادی

14

 

مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

مباحث جدید در آسیب شناسی روانی

15

آقای دکتر فاطمی

10 صبح

244

رفتار درمانی

18

آقای دکتر مشهدی

10 صبح

243

روش های پژوهش

14

خانم دکتر بردبار

12

244

الگوها و روش های برنامه ریزی

12

آقای دکتر سعیدی رضوانی

14

244

ریاضیات پایه

5

آقای جوامع

14

243

مقطع دکتری

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

راهبرد های یادد هی -یادگیری

4

آقای دکتر جعفری ثانی

14

242

 

 

 

 

 

 

 

 

روز یازدهم امتحانات سه شنبه 4/4/1398

مقطع کارشناسی

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی

43

خانم دکتر امینی مشهدی

8 صبح

219

مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی

44

آقای صبوری

8 صبح

آمفی تئاتر

روان شناسی تحولی 1

45

آقای دکتر آقامحمدیان

10 صبح

آمفی تئاتر

روانشناسی تحولی 1

36

خانم دکتر طبیبی

10 صبح

133

صنعت چاپ و نشر

44

آقای دکتر قائمی طلب

10 صبح

219

سازماندهی مواد 3

27

آقای دکتر بهزادی

10 صبح

134

نظارت و راهنمایی آموزشی

40

آقای دکتر نامداری

12

133

نظارت و راهنمایی آموزشی

46

آقای دکتر قرونه

12

آمفی تئاتر

اقتصاد آموزش و پرورش

26

آقای دکتر نامداری

12

134

خانواده در اسلام

95

آقای دکتر رضانیا

14

آمفی تئاتر

کتابخانه های تخصصی و توسعه سازمانی

34

خانم دکتر ارسطو پور

14

133

سازماندهی مواد 3

5

آقای دکتر بهزادی

14

 

مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

مدیریت دانش سازمانی

12

آقای دکتر کفاشان

8 صبح

244

مدیریت دانش

10

خانم دکتر حسینقلی زاده

8 صبح

243

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

9

آقای دکتر غفاری

14

244

مقطع دکتری

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز دوازدهم امتحانات   چهار شنبه 5/4/1398

مقطع کارشناسی

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

روان شناسی دین

81

آقای دکتر عبد خدایی

8 صبح

آمفی تئاتر

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

24

خانم دکتر جاویدی

8 صبح

137

آموزش تفکر به کودکان و نوجوانان

66

آقای دکتر باغگلی

8 صبح

133-134

روان شناسی شخصیت

49

خانم دکتر سلطانی

10 صبح

آمفی تئاتر

روانشناسی شخصیت

47

خانم دکتر بردبار

10 صبح

137-135

متون اختصاصی انگلیسی 1   گروه 1  

27

خانم دکتر تجعفری

10 صبح

133

بازاریابی خدمات اطلاعاتی

37

آقای دکتر کفاشان

10 صبح

134

روانشناسی اعتیاد

101

آقای دکتر بیگدلی

12

آمفی تئاتر

تربیت رسانه ای

86

آقای دری

14

آمفی تئاتر

اختلالهای روانی - حرکتی

38

آقای دکتر اصغری نکاح

14

133

مهارتهای زندگی دانشجویی

47

خانم خالقی

14

219

روانشناسی تربیتی

7

خانم دکتر بردبار

14

135

متون اختصاصی انگلیسی 1   گروه 2

21

خانم دکتر تجعفری

14

134

مقطع کارشناسی ارشد

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

برنامه درسی مقاطع تحصیلی

12

آقای دکتر سعیدی رضوانی

8 صبح

244

روش های تحقیق در روانشناسی

16

آقای دکتر عبد خدایی

10 صبح

244

فنون مصاحبه تشخیصی

16

خانم دکتر عدالتی

12

244

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

17

آقای دکتر غفاری

12

243

رفتار های سازمانی در سازمان های آموزشی

14

آقای دکتر قرونه

12

242

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی

20

آقای دکتر اکبری امرغان

12

241

مقطع دکتری

نام درس

تعداد

استاد

ساعت

مكان

طراحی و اجرای برنامه درسی

4

آقای دکتر کرمی

12

240