مقاله دکتر محمد جواد اصغری ابراهیم آباد و دکتر ایمان الله بیگدلی در مجله

Frontiers in Psychology , 2019 (Q2)

که در سال 2019 به چاپ رسیده است

Neuroticism and Frontal EEG Asymmetry Correlated With Dynamic Facial Emotional Processing in Adolescents

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00175