به استحضار مي رساند پايان نامه كارشناسي ارشد سركار خانم حديث كرمي قلعه جوق با عنوان “تجربه زيسته مدرسان و كارشناسان آموزش سازماني در خصوص طراحي تكاليف يادگيري” در جشنواره ملي پروفسور حسابي(جشنواره پايان نامه هاي برتر ايران) برگزيده شده است