مقاله خانم دکتر رضوان حسینقلی زاده در مجله

Educational Management Administration & Leadership, 2019 (Q2)

که در سال 2019 به چاپ رسیده است

Exploring instructional leadership in Iran: A mixed methods study of high- and low-performing principals

https://doi.org/10.1177/1741143219836684