مقاله خانم دکتر رضوان حسینقلی زاده در مجله Educational Management Administration & Leadership, 2019 (Q2) که در سال 2019 به چاپ رسیده است.

Exploring instructional leadership in Iran: A mixed methods study of high- and low-performing principals

https://doi.org/10.1177/1741143219836684