به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" كلاس درس علوم تجربي بستري براي پرورش پژوهشگران آينده : تجربه زيسته دبيران علوم تجربي ودانش آموزان مقطع متوسطه اول ناحيه يك آموزش وپروش مشهد"

 

ارائه دهنده :

خانم فاطمه جهانگرد 

رشته تحصيلي : تحقیقات آموزشی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 98/4/11    ساعت – 14.00

 

استاد راهنما

دكترطاهره جاويدي كلاته جعفرآبادي 

فلسفه تعلیم و تربیت 

 

 

 

استاد مشاور

دکتر بهروز مهرام  

  مطالعات برنامه درسي

 

 

 

استاد داور

دكترمقصودامين خندقي      

  مطالعات برنامه درسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترمحمودسعيدي رضواني          

  مطالعات برنامه درسي