به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" تجربه زيسته معلمان درخصوص برنامه درسي اجراشده دانش آموزان بااختلالات يادگيري درمقطع ابتدايي"

 

ارائه دهنده :

خانم زهرانوذري كيسمي 

رشته تحصيلي : مطالعات برنامه درسی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 98/4/17    ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكتر محسن اصغري نكاح 

روان شناسی کودکان استثنایی 

 

 

 

استاد مشاور

دکتر محمود سعیدی  

  مطالعات برنامه درسي

 

 

 

استاد داور

دكترسكينه سلطاني كوهبناني        

روان شناسی

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دکتر مرتضی کرمی       

  مطالعات برنامه درسي