به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي آموزش  راهبرهاي يادگيري خودتنظيمي برحافظه كاري ، بازداري پاسخ ،انعطاف پذيري شناختي  …."

 

ارائه دهنده :

خانم سميه زارع نژاد 

رشته تحصيلي : روان شناسی تربیتی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 98/4/23    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

خانم دكتر سكينه سلطاني كوهبناني

روان شناسی کودکان استثنایی 

 

 

 

استاد مشاور

دكترحسين كارشكي

 روان شناسی تربیتی

 

 

 

استاد داور

خانم دكترمريم بردبار

روان شناسی تربیتی

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دکتر عل مشهدی

  روان شناسی