به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي آموزش  راهبرهاي يادگيري خودتنظيمي برحافظه كاري ، بازداري پاسخ ،انعطاف پذيري شناختي  …."

 

ارائه دهنده : خانم رقیه رحیمی 

رشته تحصيلي : مديريت آموزشي وتوسعه منابع انساني  

 

تاريخ جلسه دفاعيه :       مورخ 98/4/18    ساعت – 7.15

 

استاد راهنما

دكترداودقرونه

مديريت آموزشي وتوسعه منابع انساني  

 

 

 

استاد مشاور

دكتر محمدرضا آهنچيان     

 مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

 

استاد داور

دكترمحمود سعيدي رضواني

مطالعات برنامه درسی

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

خانم دكتررضوان حسينقلي زاده   

مديريت آموزشي وتوسعه منابع انساني