سركار خانم دکترمريم بردبار عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی از تاريخ 1397/09/12 به عنوان مسئول آموزش هاي عالي آزاد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي منصوب شده و به عضويت شوراي آموزش هاي عالي آزاد دانشگاه فردوسي مشهد درآمده اند.