با عنايت به آغاز تدوين دومين برنامه راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد در حوزه معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع، طی حکمی توسط رئیس محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر ارسطوپور به عنوان عضو كارگروه تدوين دومين برنامه راهبردي دانشگاه فردوسي مشهد" منصوب شدند.