انتصاب جناب آقاي دكتر حسن بهزادي به عنوان استاد مشاور انجمن علمي گروه علم اطلاعات و دانش شناسي

 

نظر به تجارب ارزنده جنابعالي در عرصه فعاليت‌هاي داوطلبانه علمي دانشجويان، بنا به پيشنهاد دبير محترم انجمن علمي دانشجويي گروه علم اطلاعات و دانش شناسي و موافقت رئيس محترم دانشكده به موجب اين حكم به مدت يك سال، در سال تحصيلي 98 – 99 به عنوان استاد مشاور انجمن علمي گروه علم اطلاعات و دانش شناسي منصوب مي‌شويد. اميد‌است با حضور صميمي و هدايت گرايانه شما، شاهد رونق و پويايي بيشتر اين انجمن باشيم. با تشكر از پذيرش اين مسئوليت، مزيد استحضار، اهم مسئوليت‌هاي استاد مشاور انجمن علمي عبارتند از:

  1. راهنمائي انجمن در تدوين برنامه ساليانه خود؛
  2.  ارائه مشاوره در طرح‌هاي پيشنهادي علمي و اجرائي انجمن؛
  3.  ارزيابي برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرا شده انجمن علمي؛
  4. مشاوره و ارزيابي نشريات علمي انجمن علمي؛
  5. حمايت معنوي از و شركت در محافل عمومي  مصوب انجمن علمي؛
  6. همراهي در برنامه‌هاي بازديد علمي و مجامع علمي حوزه انجمن‌هاي علمي يا معرفي همراه؛
  7. شركت در جلسات شوراي حمايت و نظارت انجمن‌هاي علمي بنا به دعوت دبير شورا؛
  8. بررسي و تاييد در خواست حمايت‌هاي مالي و معنوي شركتها و ساير نهادهاي غير‌دانشگاهي؛
  9. تاييد گواهي فعاليت سالانه دبير و اعضاي شوراي انجمن علمي.

 

                                                                                                                                              مهدی کرمانی

مدیر فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه دانشگاه