انتصاب جناب آقاي دكتر ايمان الله بيگدلي به عنوان استاد مشاور انجمن علمي گروه علوم شناختي

 

نظر به تجارب ارزنده جنابعالي در عرصه فعاليت‌هاي داوطلبانه علمي دانشجويان، بنا به پيشنهاد دبير محترم انجمن علمي دانشجويي گروه علوم شناختي و موافقت رئيس محترم دانشكده به موجب اين حكم به مدت يك سال، در سال تحصيلي 98 – 99 به عنوان استاد مشاور انجمن علمي گروه علوم شناختي منصوب مي‌شويد. اميد‌است با حضور صميمي و هدايت گرايانه شما، شاهد رونق و پويايي بيشتر اين انجمن باشيم. با تشكر از پذيرش اين مسئوليت، مزيد استحضار، اهم مسئوليت‌هاي استاد مشاور انجمن علمي عبارتند از:

  1. راهنمائي انجمن در تدوين برنامه ساليانه خود؛
  2.  ارائه مشاوره در طرح‌هاي پيشنهادي علمي و اجرائي انجمن؛
  3.  ارزيابي برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرا شده انجمن علمي؛
  4. مشاوره و ارزيابي نشريات علمي انجمن علمي؛
  5. حمايت معنوي از و شركت در محافل عمومي  مصوب انجمن علمي؛
  6. همراهي در برنامه‌هاي بازديد علمي و مجامع علمي حوزه انجمن‌هاي علمي يا معرفي همراه؛
  7. شركت در جلسات شوراي حمايت و نظارت انجمن‌هاي علمي بنا به دعوت دبير شورا؛
  8. بررسي و تاييد در خواست حمايت‌هاي مالي و معنوي شركتها و ساير نهادهاي غير‌دانشگاهي؛
  9. تاييد گواهي فعاليت سالانه دبير و اعضاي شوراي انجمن علمي.

 

                                                                                                                                                مهدی کرمانی

مدیر فرهنگی و فعالیتهای داوطلبانه دانشگاه