مركز تخصصي انتخاب رشته كنكورهاي سراسري، آزاد و بين الملل و ارائه خدمات تخصصي مشاوره تحصيلي، برنامه ريزي درسي و مهارتهاي مطالعه در مقاطع تحصيلي مختلف
با 40 سال سابقه درخشان در عرصه خدمات روان شناسي و مشاوره در استان خراسان
رزرو تلگرامي نوبت انتخاب رشته:
@MoshavereTo
رزرو تلفني نوبت انتخاب رشته
05138803677
رزرو پيامكي نوبت انتخاب رشته:
09151174980
رزرو حضوري نوبت انتخاب رشته:
مشهد. بلوار رضوي. رضوي 21 درب ورودي (جنوبي) دانشگاه فردوسي سمت چپ. پلي كلينيك تخصصي روانشناسي و مشاوره
پايگاه اينترنتي پلي كلينيك
www.fumpolyclinic.ir