به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" نقش طرحواره هاي هيجاني درپيش بيني خطر عود به اعتياد باميانجي گري اميد به زندگي ،رضايت اززندگي وحمايت اجتماعي ادراك شده (برازش مدل ) "

 

ارائه دهنده : خانم صفورا جمشيدي

رشته تحصيلي : روان شناسی عمومی 

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/6/13    ساعت – 10.30

 

استاد راهنما

دکتر محمدجواداصغري ابراهيم آباد

روان شناسی  

 

 

 

استاد مشاور

دكتر سيدكاظم رسول زاده طباطبايي

 روان شناسی  

 

 

 

استاد داور

دكتر شهربانو عالي

روان شناسی  

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دکتر حميدرضا آقامحمديان شعرباف 

روان شناسی