به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" شاخص هاي شناختي ،هيجاني وعصب روان شناختي اختلال اضطراب فرگير :اثربخشي درمان فراتشخيصي يكپارچه باوبدون تحريك الكتريكي فراحجمه اي باجريان مستقيم "

 

ارائه دهنده : آقاي فرزاد نصيري

رشته تحصيلي : روان شناسی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/6/9    ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دکتر علي مشهدي

روان شناسی  

 

 

 

استاد مشاور

دكتر ايمان الله بيگدلي

 روان شناسی  

 

دكترعلي غنائي چمن آباد 

علوم اعصاب شناختی

استاد داور

دكتر حميدرضا آقامحمديان 

روان شناسی  

دكتر عباس بخشي پوررودسري 

روان شناسی  

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر سيداميرامين يزدي 

روان شناسی