به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" نقش تحول ديداري فضايي درابعادتحولي تعاملي كودكان پيش ازدبستان : سنجش ،طراحي وبررسي اثربخشي مداخله ديداري فضايي ميتني برتحول يكپارچه انسان ومقايسه آن بامداخلات رايانه اي شناختي "

 

ارائه دهنده : خانم شيوازارع زاده خيبري

رشته تحصيلي : روان شناسی عمومی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/6/6    ساعت – 13.00

 

استاد راهنما

دکتر سيدامير امين يزدي

روان شناسی  

 

 

 

استاد مشاور

دكتر شهربانو عالي

 روان شناسی  

 

دكترحسين كارشكي

علوم تربیتی

استاد داور

دكتر حميدرضا آقامحمديان 

روان شناسی  

دكترمحمد حسين عبدالهي  

روان شناسی  

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترايمان الله بيگدلي

روان شناسی