به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي آموزش حافظه كاري هيجاني بر بهبود كنش وري اجرائي عملكرد حافظه، نظم جويي هيجاني وافسردگي در سالمندان "

 

ارائه دهنده : خانم زينب توكليان اكبري

رشته تحصيلي : روان شناسي شناختي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/6/9    ساعت – 9.30

 

استاد راهنما

دکتر علي مشهدي

روان شناسی  

 

 

 

استاد مشاور

دكترعلي غنائي چمن آباد

علوم اعصاب شناختی

 

 

 

استاد داور

دكترسيداميرامين يزدي

روان شناسي  رشد

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترحميدرضا آقامحمديان 

روان شناسی