به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

" اثربخشي طرحواره درماني براستحكام من ،عدم تحمل بلاتكليفي و فرسودگي شغلي معلمان مناطق محروم "

 

ارائه دهنده : آقاي جوادتقوي خياباني

رشته تحصيلي : روان شناسي بالینی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/6/17    ساعت – 11.00

 

استاد راهنما

دكترمحمدجواداصغري ابراهيم آباد

روان شناسی  

 

 

 

استاد مشاور

دكترمجيدمعيني زاده

روان شناسی  

 

 

 

استاد داور

دكترحميدرضا آقامحمديان 

روان شناسي 

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترايمان الله بيگدلي

روان شناسی