به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

بررسي رابطه باورهاي فراشناختي ونشانگان شناختي توجه به اضطراب اجتماعي دردانشجويان دختر "

 

ارائه دهنده : خانم الهه مولوي گنابادي

رشته تحصيلي : روان شناسي عمومي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/7/6    ساعت – 12.00

 

استاد راهنما

دكترمجيد معيني زاده     

روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دكترمحمدجواداصغري ابراهيم آباد

روان شناسي

 

 

 

استاد داور

دكترايمان الله بيگدلي   

روان شناسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر حميدرضاآقامحمديان  

روان شناسي