به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

توسعه منابع انساني مبتني بركارآفريني سازماني دربنگاه هاي صنعتي "

 

ارائه دهنده : خانم ريحانه شوقي

رشته تحصيلي : مديريت آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/7/11    ساعت – 12.30

 

استاد راهنما

دكترمحمدرضا آهنچيان

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

 

استاد مشاور

دكتر داوود قرونه

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

 

استاد داور

دكترغلامرضا ملك زاده  

مديريت

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترمجتبي بذرافشان       

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني