به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

بازخواني تجربه انتقال به بازنشستگي معلمان "

 

ارائه دهنده : خانم مريم چزگي

رشته تحصيلي : مديريت آموزشي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/7/11    ساعت – 18.00

 

استاد راهنما

دكترمحمدرضا آهنچيان

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

 

استاد مشاور

دكتر داوود قرونه

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

 

استاد داور

دكترمجتبي بذرافشان       

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترمرتضي كرمي

مطالعات برنامه درسي و آموزش