به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

طراحي برنامه درسي متناسب باشرايط بحران: الگويي براي آموزش و پرورش عمومي جمهوري اسلامي ايران"

 

ارائه دهنده : آقاي سيدعلي قادري

رشته تحصيلي : برنامه ريزي درسي

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/7/10    ساعت – 8.00

 

استاد راهنما

دكتر بهروز مهرام 

مطالعات برنامه درسي وآموزش

 

 

 

استاد مشاور

دكترمحمودسعيدي رضواني

مطالعات برنامه درسي وآموزش

 

دكتر مرتضي كرمي 

مطالعات برنامه درسي وآموزش

 

دكترمحسن نوغاني دخت بهمني  

علوم اجتماعي

استاد داور

دكترمقصودامين خندقي 

مطالعات برنامه درسي وآموزش

دكتر پروين صمدي 

مديريت و برنامه ريزي آموزشي

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكتر رضوان حسينقلي زاده   

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني