جدول زمانی ثبت نام حضوری دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

ردیف

مقطع

گروه

رشته - گرایش

تاریخ

روز

1

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیریت اطلاعات

20 مهرماه

شنبه

2

کارشناسی ارشد

روان شناسی

روان شناسی عمومی

15 مهرماه

دوشنبه

3

کارشناسی ارشد

روان شناسی

روان شناسی بالینی

16 مهرماه

سه شنبه

4

کارشناسی ارشد

روان شناسی

علوم شناختی

17 مهرماه

چهارشنبه

5

کارشناسی ارشد

روان شناسی تربیتی و مشاوره

مشاوره

21 مهرماه

یکشنبه

6

کارشناسی ارشد

روان شناسی تربیتی و مشاوره

روان شناسی تربیتی

23 مهرماه

سه شنبه

7

کارشناسی ارشد

مطالعات برنامه درسی و آموزش

مطالعات برنامه ریزی درسی

15 مهرماه

دوشنبه

8

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی و بهسازی منابع انسانی

مدیریت آموزشی

23 مهرماه

سه شنبه

9

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی و بهسازی منابع انسانی

بهسازی منابع انسانی

23 مهرماه

سه شنبه

10

کارشناسی ارشد

مبانی تعلیم و تربیت

تحقیقات آموزشی

21 مهرماه

یکشنبه

11

دکتری

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

22 مهرماه

دوشنبه

12

دکتری

روان شناسی

علوم شناختی

17 مهرماه

چهارشنبه

13

دکتری

روان شناسی

روان شناسی عمومی

17 مهرماه

چهارشنبه

14

دکتری

مطالعات برنامه درسی و آموزش

مطالعات برنامه ریزی درسی

16 مهرماه

سه شنبه

15

دکتری

مدیریت آموزشی و بهسازی منابع انسانی

مدیریت آموزشی

24 مهرماه

چهارشنبه

16

دکتری

مبانی تعلیم و تربیت

فلسفه تعلیم و تربیت

22 مهرماه

دوشنبه

17

دکتری

روان شناسی تربیتی و مشاوره

مشاوره

21 مهرماه

یکشنبه

 

مدارک لازم برای ثبت نام حضوری:

کارشناسی ارشد:

اصل مدرک کارشناسی با اولویت 1) دانشنامه و ریزنمرات 2) گواهینامه موقت 3) گواهی معدل 4) فرم پایش سلامت 5) فرم تعهد کمیته انضباطی 6 )کارت ملی

دکتری

1-     اصل مدرک کارشناسی ارشد با اولویت 1) دانشنامه و ریزنمرات 2) گواهینامه موقت 3) گواهی معدل

2-     اصل مدرک کارشناسی با اولویت 1) دانشنامه و ریزنمرات 2) گواهینامه موقت 3) گواهی معدل (درصورتی که دانشجو اصل آنرا در اختیار نداشته باشد تصویر مدرک کارشناسی کفایت می کند)

به همراه

3-     فرم پایش سلامت؛ 4) فرم تعهد کمیته انضباطی 5)کارت ملی