جدول زمانی ثبت نام حضوری دانشجویان کارشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

ردیف

گروه

ترتیب الفبایی مراجعه

تاریخ

روز

1

علم اطلاعات و دانش شناسی

الف – س

15 مهرماه

دوشنبه

2

علم اطلاعات و دانش شناسی

ش – ی

16 مهرماه

سه شنبه

3

روان شناسی

الف – ج

20 مهرماه

شنبه

4

روان شناسی

ح – س

21 مهرماه

یکشنبه

5

روان شناسی

ش – ک

22 مهرماه

دوشنبه

6

روان شناسی

گ – ی

23 مهرماه

سه شنبه

7

علوم تربیتی

الف – د

20 مهرماه

شنبه

8

علوم تربیتی

ذ – ع

21 مهرماه

یکشنبه

9

علوم تربیتی

غ –م

22 مهرماه

دوشنبه

10

علوم تربیتی

ن – ی

23 مهرماه

سه شنبه

 

مدارک لازم برای ثبت نام حضوری:

نظام تحصیلی6-3-3 :

1-     اصل دیپلم دوره متوسطه دوم

2-     اصل ریزنمرات نیمسال دهم، یازدهم و دوازدهم

3-    به همراه فرم پایش سلامت و فرم تعهد کمیته انضباطی و اصل کارت ملی

نظام تحصیلی جدید با پیش دانشگاهی:

1-     اصل دیپلم دوره متوسطه

2-     اصل ریزنمرات دیپلم

3-     اصل مدرک پیش دانشگاهی

4-     اصل ریزنمرات پیش دانشگاهی

5-    به همراه فرم پایش سلامت و فرم تعهد کمیته انضباطی و اصل کارت ملی

نظام تحصیلی قدیم(دیپلم چهار ساله):

1-     اصل مدرک دیپلم

2-    اصل ریزنمرات

3-    به همراه فرم پایش سلامت و فرم تعهد کمیته انضباطی و اصل کارت ملی