به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

واكاوي همكاري دانشگاهي استادان دانشگاه فردوسي مشهد : مطالعه موردي"

 

ارائه دهنده : خانم سيما حيدري

رشته تحصيلي : تحقیقات آموزشی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/7/13    ساعت – 8.00

 

استاد راهنما

دكترطاهره جاويدي كلاته جعفرآبادي   

فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

 

استاد مشاور

دكتربهروز مهرام        

مطالعات برنامه درسي و آموزش

 

 

 

 

 

 

استاد داور

دكترابوالفضل غفاري

فلسفه تعلیم و تربیت

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دكترداوود قرونه                 

مديريت آموزشي و توسعه منابع انساني