به نام خدا

 

جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان

 

“بررسي رابطه عاشقانه پيش ازازدواج بابهزيستي روان شناختي وافسردگي باميانجي گري صفات شخصيتي"

 

ارائه دهنده : حميده ميرمحمدي

رشته تحصيلي : روان شناسی

 

تاريخ جلسه دفاعيه :   مورخ 98/8/14   ساعت – 12.00

 

استاد

نام

رشته

استاد راهنما

دكترحميدرضا آقامحمديان 

روان شناسي

 

 

 

استاد مشاور

دکتر معینی زاده

روان شناسي

 

 

 

استاد داور

دکتر طالبیان

روان شناسي

 

 

نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه

دکتر شهربانو عالی

روان شناسي