مقاله آقای دکتر سید محسن اصغری نکاح، دکتر حسن اسلامیان، دکتر محمود سعیدی رضوانی و خانم ندا محمدزاده نقاشان در مجله  Early Child Development and Care که در سال  2019 به چاپ رسیده است:

Investigation of care needs, driving forces, and challenges in the caregiving system of orphan and vulnerable children in Iran

https://doi.org/10.1080/03004430.2019.1680550