جناب آقای دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد طی نامه زیر آقای دکتر حسین کارشکی را به سمت "رئیس کمیته تخصصی سلامت روان در کارگروه ارتقاء فرهنگ سلامت استان" منصوب کردند.

 

kareshki